Проєкт

ГАЛУЗЕВА УГОДА

між Міністерством охорони здоров’я України,

Об’єднанням організацій роботодавців

медичної та мікробіологічної промисловості України та Профспілкою працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2021-2125 роки

Київ

2021

1. Загальні положення

Галузева Угода (далі-Угода) укладена відповідно до законів України “Про колективні договори і угоди”, “Про соціальний діалог в Україні” між повноважними представниками власників та організацією роботодавців, які обєдналися для ведення колективних переговорів, в особі:

– Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ);

– Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (далі – Організація роботодавців);

Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України (Профспілка), що далі іменуються Сторонами.

Сторони визнають себе, після укладення Угоди, єдиними партнерами у вирішенні правових, трудових, соціально-економічних та інших питань працівників підприємств, установ і організацій медичної та мікробіологічної галузей промисловості (далі – Підприємства), відповідно до Положення про МОЗ, Статуту Організації роботодавців та Статуту Профспілки.

Метою цієї Угоди є регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, забезпечення конституційних прав і гарантій працівників, роботодавців, зайнятих у медичній та мікробіологічній галузях промисловості (далі – галузі).

До закінчення строку дії цієї Угоди до неї можуть вноситись зміни і доповнення лише при взаємній згоді сторін. Пропозиції про зміни і доповнення подаються сторонами у письмовій формі не пізніше ніж за один місяць (про зміни в умовах оплати праці – за два місяці) до їх введення в дію. Про згоду внести зміни протилежна сторона повідомляє письмово. При недосягненні згоди спірні питання розглядаються у відповідності до Закону України “Про колективні договори і угоди”.

1.5. Укладення колективних договорів на підприємствах рекомендується проводити до 15 березня поточного року, а внесення змін та доповнень до них – протягом терміну їх дії відповідно до встановленого порядку.

Строк і сфера дії положень Угоди

Ця Угода набирає чинності з дня її підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

У випадку зміни складу, структури, реорганізації Сторін, що уклали цю Угоду, вона зберігає чинність протягом строку, на який вона укладена.

Умови цієї Угоди залишаються обов’язковими для підприємств-банкрутів на весь період проведення процедури банкрутства або санації.

2.3. Положення цієї Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами господарювання, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду і поширюються на такі підприємства галузі незалежно від форм власності і господарювання.

2.4. Гарантії, передбачені цією Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами не можуть бути нижчі рівнів, встановлених законодавством та цією Угодою.

Колективними договорами, за рахунок власних коштів підприємств для працівників, можуть встановлюватись додаткові, порівняно з цією Угодою, трудові та соціальні пільги і гарантії.

Зобовязання МОЗ та Організації роботодавців спільно з підприємствами

З питань забезпечення стабільності та розвитку галузі Сторони у межах їх повноважень домовились:

3.1.1. Ініціювати розробку  та внесення  на розгляд Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України проекту Закону України «Про фармацевтичну діяльність».

3. ООРММП України підготувати звернення до Верховної ради України щодо підтримки та необхідності прийняття законопроекту «Про самоврядування медичних професій».

3.1.2 Вжити заходів щодо підтримки проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо власника реєстраційного посвідчення» та сприяти якнайшвидшому його прийняттю.

3.1.3 Вжити всіх необхідних заходів щодо збільшення бюджетного фінансування Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками до рівня, що дозволить повноцінно виконувати передбачені законодавством функції, зокрема, здійснювати контроль якості лікарських засобів, проводити навчання інспекторів та інспектувати підприємства (у тому числі за кордоном), підтримувати членство у міжнародних організаціях із сплатою відповідних внесків, реалізовувати інші повноваження з метою забезпечення безпеки пацієнтів, підтримки довіри зарубіжних партнерів до національного регулятора та діючої в Україні системи контролю якості ліків, популяризації існуючого авторитету українських фармацевтичних виробників у світі та збільшення експорту фармацевтичної продукції.

3.1.4 З метою забезпечення громадян України своєчасною та у повному обсязі протиепідемічною допомогою, підвищення національної безпеки країни звернутись до Уряду країни з пропозицією щодо необхідності запровадження в Україні системи Державного замовлення із розрахунку щорічних державних потреб у вакцинах та препаратах, а також створення стратегічних запасів для запобігання і приборкання спалахів інфекційних захворювань та епідемій, у тому числі гострої респіраторної хвороби COVID-19.

3.1.5 Підтримати пропозицію ООРММП України та ініціювати розробку низки проектів законодавчих та підзаконних нормативних актів щодо імплементації європейських норм у сфері обігу спеціальних харчових продуктів, у тому числі і дієтичних добавок та приведення процедур їх використання у відповідності із законодавством ЄС.

3.1.6. Вжити заходів щодо вирішення питання контролю за якістю дезінфікуючих засобів та покласти функцію з контролю якості таких засобів на Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, із відповідним збільшенням бюджетного фінансування для реалізації цієї функції, у зв’язку із появою на ринку неякісної продукції невстановленого походження та існуванням загрози здоров’ю громадян через відсутність контролю за обігом дезінфектантів з боку держави.

3.1.7. Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України із пропозицією сприяти упровадженню в Україні єдиної державної системи моніторингу обігу лікарських засобів, яка б відповідала європейській моделі, що дозволить розблокувати можливості України у сфері протидії поширенню фальсифікованої продукції, ефективно впроваджувати механізми інтеграції української фарми у світову спільноту та реалізувати на належному рівні експортний потенціал вітчизняних фармацевтичних підприємств.

3.1.8. Сприяти вирішенню питання щодо взаємного визнання з ЄС результатів інспектування виробництва лікарських засобів на відповідність вимогам Належної виробничої практики (GMP).

3.1.9. ООРММП України створити Галузеву раду з питань розробки професійних стандартів із залученням фахівців МОЗ та професійних асоціацій.

3.1.10. З метою подальшої розбудови фармацевтичної галузі задля забезпечення населення України вітчизняними безпечними, якісними та ефективними ліками за доступною ціною, сприяти включенню фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я до Переліку пріоритетних галузей економіки країни.

3.1.11. З метою гармонізації національного законодавства в сфері обігу лікарських засобів з європейським МОЗ, починаючі з 2021 року, вжити необхідних заходів щодо приєднання України до Угоди про співробітництво органів з регулювання в сфері обігу лікарських засобів країн, що перебувають в асоціації з Євросоюзом – до Угоди nCADREAC (New Collaboration Agreement of Drug Regulatory Authorities in European Union Associated Countries).

3.1.12. З метою підвищення економічної доступності ліків для населення країни та виконання економічної програми Уряду країни щодо підтримки вітчизняного товаровиробника та імпортозаміщення:

– сприяти встановленню чітких правил щодо чесної та прозорої конкуренції, усуненню будь-яких штучних бар’єрів для участі у тендерних закупівлях за кошти державного бюджету усіх учасників ринку на рівних засадах, підвищенню довіри бізнесу та боротьбі з корупцією в сфері закупівель;

– вжити необхідних заходів щодо запровадження з 01.01.2022 року механізму посилення контролю за випискою рецептів та відпуском рецептурних препаратів, а саме: поетапний перехід на відпуск рецептурних лікарських засобів (починаючи з препаратів для лікування цукрового іабету та антибіотиків) за електронним рецептом .

3.1.13. МОЗ поновити роботу робочих груп щодо підготовки проектів нормативно-правових актів в сфері обігу лікарських засобів та затвердити їх новий склад з чіткою регламентацією кількісті представників від кожного профільного інституту громадянського суспільства на засадах представницького принципу.

3.1.14. Міністерство охорони здоров’я зобовязується:

надавати нормативно-правову та практичну допомогу підприємствам галузі у вирішенні питань захисту цих підприємств від протиправних дій рейдерів з їх захоплення;

– на запит Об’єднання організацій роботодавців та/або ЦР профспілки, надавати вичерпну інформацію з соціально-економічних питань, та питань, пов’язаних з трудовими відносинами, розвитком галузі;

– готувати та подавати до Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів щодо розвитку галузі та соціально-економічного характеру за погодженням з Об’єднанням організацій роботодавців а також ЦР профспілки.

3.1.15. Керівництву МОЗ не рідше ніж один раз у квартал проводити спільні наради з представниками Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та президії Центральної Ради профспілки (за згодою) з вирішення нагальних питань галузі.

3.1.16. ООРММП України сприяти проведенню навчання представників профспілки, які беруть участь у роботі органів управління субєктів господарювання не рідше ніж раз на п’ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця .

3.1.17. ООРММП України сприяти залученню представників профспілкових організацій підприємств – членів обєднання до спільної підготовки рішень стосовно розроблення та внесення змін до Галузевої Угоди, статутів підприємств у частині повноважень профспілки представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав.

3.2. З питань оплати праці

3.2.1. Підприємства самостійно, через колективні договори, встановлюють форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

З метою вдосконалення структури заробітної плати, підвищення вартості кваліфікованої робочої сили, здійснюють заходи щодо забезпечення долі основної заробітної плати в структурі фонду оплати праці в 2022 році 62%, а до кінця 2023 року 64%.

3.2.2. Роботодавці гарантують розмір тарифної ставки робітника I розряду з нормальними умовами праці, за умови виконання місячної (годинної) норми праці (додаток №1 до цієї Угоди), з коефіцієнтом не менше 2.0 до розміру законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як виняток, за узгодженням з виборним органом первинної профспілкової організації допускається оплата праці нижче від норми, визначеної цією Угодою на період подолання фінансових труднощів підприємства, терміном не більш як шість місяців, але не нижче від законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Сторона роботодавців бере зобов’язання взяти під особливий контроль підприємства, які знаходяться у сфері її управління щодо:

– своєчасної виплати заробітної плати, її першочергове забезпечення, поряд з іншими платежами, з урахуванням сум індексації у зв’язку із зростанням споживчих цін і тарифів на товари та послуги;

У разі зміни законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб підприємство самостійно проводить зміни тарифних ставок і посадових окладів працівників із збереженням міжрозрядних, міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень та забезпечує своєчасне внесення їх до колективних договорів.

3.2.3. Для працівників підприємств, виробництв, цехів, дільниць та інших підрозділів, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності галузі (підгалузі), умови оплати праці встановлюються в колективному договорі з дотриманням гарантій, визначених угодами тих галузей (підгалузей), до яких ці підрозділи належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства.

3.2.4. Фонди оплати праці підприємства формують, виходячи із тарифних умов (діючих ставок, розцінок, окладів), розмірів доплат, надбавок, премій або прирістних нормативів чи планової чисельності персоналу і планової середньої заробітної плати одного працівника, та зростання обсягів виробництва, продуктивності праці та зниження витрат на 1 гривню собівартості продукції.

Для встановлення та диференціації оплати праці залежно від професії, посади, кваліфікації працівників, складності та умов виконуваних ними робіт, застосовують коефіцієнти співвідношень в оплаті праці, згідно з додатками № 2-5.

Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії встановлюється на рівні місячної тарифної ставки робітника ІІІ розряду основного виробництва з нормальними умовами праці.

3.2.5. Роботодавці забезпечують своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Розмір заробітної плати за першу половину місяця встановлюється колективним договором, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

У разі затримки виплати заробітної плати працівникам виплачується компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати відповідно до чинного законодавства.

Індексація нарахованої заробітної плати здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

3.2.6. Час простою не з вини працівника, в тому числі спричиненого впливом карантину, оплачується відповідно до умов, встановлених колективним договором, але не нижче двох третин тарифної ставки, встановленого працівникові розряду (окладу). При цьому умови знаходження або відсутності працівників на робочому місці встановлюються колективним договором і погоджуються з виборними органами первинних профспілкових організацій.

3.2.7. Не допускають перегляду умов оплати праці, передбачених у контракті для керівника в сторону збільшення (крім випадків, передбачених чинним законодавством), якщо не зростає заробітна плата працівникам і не підвищуються темпи росту обсягів виробництва; працівникам, в тому числі і керівнику підприємства, при наявності заборгованості з виплати заробітної плати по платежах до бюджету усіх рівнів, цільових державних фондів та інших обовязкових платежах.

3.2.8. Роботодавці забезпечують на підприємствах:

– виплату доплат і надбавок, передбачених додатком N6 до цієї Угоди;

– збереження за працівниками середньої заробітної плати у випадках:

а) зупинення підприємств, цехів, інших виробництв та устаткування відповідними службами із охорони праці та навколишнього середовища, іншими уповноваженими на це органами;

б) у разі відмови працівників від виконання робіт на несправному обладнанні, що може привести до аварійної ситуації та нещасних випадків;

в) у період освоєння нового виробництва або нової продукції, але не більше як 6 місяців;

г) в інших випадках, передбачених законодавством та колективними договорами підприємств.

3.2.9. Оплату праці в надурочний час, а також у святкові і неробочі дні проводять у подвійному розмірі, в тому числі при підсумованому обліку робочого часу. Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.

3.2.10. Зміни в оплаті праці згідно з істотними умовами праці впроваджуються за погодженням з виборними органами первинних профспілкових організацій, з якими укладено колективний договір. Про зміни істотних умов праці в бік погіршення, працівники повинні бути повідомлені не пізніше як за два місяці до їх запровадження.

3.2.11. Роботодавці визначають конкретні зобов‘язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників, забезпечують впровадження технічно обґрунтованих норм виробітку, вводять міжгалузеві норми та нормативи праці, затверджують нові і переглядають діючі норми за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації підприємства. Про впровадження нових, заміну і перегляд норм праці повідомляють працівників не пізніше, як за два місяці до запровадження.

3.2.12. МОЗ приймає рішення, у тому числі і на підставі подання органів ООРММП України та Профспілки, щодо розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, які не забезпечують виконання даної Угоди, своєчасну виплату заробітної плати, її компенсацію та індексацію, виконання умов колективних договорів, а також, якщо вони порушують законодавство про працю, про колективні договори та угоди, Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

3.2.13. У випадку банкрутства підприємства забезпечують першочерговість виплати заробітної плати працівникам у повному обсязі.

3.2.14. Роботодавці не допускають виникнення заборгованості з виплати заробітної плати та вживають дієвих заходів щодо її погашення працівникам.

3.2.15. У разі наявності заборгованості із виплати заробітної плати, сплати ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України та соціальних виплат на підприємствах з часткою державного майна (акцій), які виставляються на продаж, обов’язково передбачати в договорах купівлі-продажу державного майна (акцій) зобов’язання покупця щодо повного погашення такої заборгованості у строк, передбачений договором купівлі-продажу, але не пізніше 12 місяців.

3.2.16. Сторони домовилися забезпечити у 2021- 2025 роках зростання середньої заробітної плати не менше ніж прогнозний індекс споживчих цін на відповідний рік.

3.2.17. Сторони домовилися вживати заходи, щодо поступового наближення розміру тарифної ставки робітника 1-го розряду, яка встановлюється цією Угодою та в колективних договорах підприємств медичної та мікробіологічної промисловості, до 45 відсотків від рівня середньої заробітної плати в економіці України.

3.2.18. У разі застосування на підприємствах усіх форм власності альтернативних систем оплати праці (безтарифної, грейдової та ін.) встановлювати в колективних договорах нижню межу оплати за кваліфіковану працю не нижче розміру тарифної ставки робітника І розряду визначеної Галузевою угодою. До розробки та впровадження систем оплати праці на підприємствах в обов’язковому порядку залучати представників профспілок.

3.3. З питань охорони та умов праці

З метою створення на підприємствах безпечних умов праці:

3.3.1. Для профілактики та запобігання від нещасних випадків, професійних захворювань, аварій і пожеж роботодавці та виборні органи первинних профспілкових організацій підприємств проводять:

щомісячні виробничі наради з аналізу стану охорони праці в кожному виробничому підрозділі з визначенням конкретних заходів щодо усунення виявлених недоліків;

один раз на півроку оцінку ефективності роботи з охорони праці та здоровя, медичного забезпечення працівників. Посадових осіб, які не вживають необхідних заходів для забезпечення належних умов праці та санітарно-побутових умов на виробництві, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством;

– роботу щодо укладення строкових трудових договорів з працівниками, які приймаються або переводяться на роботу з особливо шкідливими, шкідливими умовами праці, на строк виконання таких робіт, але не більше, ніж передбачено законодавством для дострокового виходу на пенсію за пільговими умовами.

3.3.2. Роботодавці передбачають у колективних договорах:

3.3.2.1. порядок та періодичність виділення коштів, розмір яких складає не менше 0.5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік, та спрямовують їх на комплексні заходи з охорони праці і забезпечують цільове їх використання у відповідності до законодавства;

3.3.2.2. можливість створення на підприємствах з кількістю працюючих більше 1000 осіб медичної служби або укладення договорів про медичне спеціалізоване обслуговування;

З метою профілактики захворювання працівників на COVID-19, ООРММП України разом з Профспілками сприяти запровадженню на підприємствах галузі Програму заходів щодо вакцинації працівників підприємств та їх забезпечення на період дії карантину :

індивідуальними захисними медичними масками, іншими засобами індивідуального захисту;

проходженням тестування (різних видів) на предмет виявлення захворюваності на COVID-19;

дезінфікуванням поверхонь, до яких часто торкаються;

одноразовими серветками протирання робочих поверхонь;

наданням за заявою працівників встановлених у колективному договорі додаткових (оплачуваних та\або без збереження заробітної плати) відпусток для гарантування самоізоляції працівників з метою догляду за хворими членами сім`ї;

гарантією недопущення дискримінації у разі захворювання;

за можливості запровадженням виконання роботи дистанційно;

при повному локдауні – доставкою працівників на роботу і з роботи.

3.3.3. Залучають представників виборних профспілкових органів з питань охорони праці до профілактичної роботи з охорони праці ( в тому числі комплексних, цільових перевірок) спільно з посадовими особами та спеціалістами підприємства, членами комісії з охорони праці із збереженням за ними середнього заробітку під час зазначеної роботи.

3.3.4. Забезпечують страхування працівників відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Надають допомогу потерпілому на виробництві в оформленні та отриманні документів, які підтверджують право на відшкодування шкоди за нещасний випадок, профзахворювання.

3.3.5. Забезпечують своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для підтвердження їх прав на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників, про що інформують їх за два місяці до запровадження.

3.3.6. У разі групових нещасних випадках та нещасних випадків із смертельним наслідком, аварій, випадків професійних захворювань забезпечують роботу комісій спеціального розслідування відповідно до “Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” визначеного законодавством.

3.3.7. Роботодавці, за рахунок власних коштів та в порядку визначеному колективним договором, здійснюють виплату одноразової допомоги та інших додаткових виплат потерпілим від нещасних випадків на виробництві, з тимчасовою втратою працездатності, а у разі виявлення порушень зі сторони потерпілого, керуються Порядком призначення перерахунку та проведення страхових виплат, затвердженого Постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 11 (додаток № 8 до цієї Угоди).

3.3.8. Підприємства спільно з профспілковими органами:

– проводять облік аварій, групових нещасних випадків та нещасних випадків із смертельним наслідком і професійних захворювань та кожного півріччя аналізують їх причини ;

– здійснюють контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, доводять до працівників стан виробничого середовища у місцях проведення робіт, забезпечуючи зниження рівня впливу шкідливих факторів на працівників.

3.4. З питань зайнятості, режиму праці і відпочинку

З метою продуктивної зайнятості працівників, підвищення ефективності використання діючих робочих місць:

3.4.1. Сприяють працівникам:

– у переважному працевлаштуванні в межах підприємства у випадку скорочення (штатів) або реорганізації підприємства;

-у перенавчанні іншій професії та одержанні відповідних консультацій за місцем роботи у разі проведення реорганізації виробництва і праці, в тому числі запровадження аутстафінгу та/або аутсорсінгу на підприємстві, ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілюванні підприємства, скорочення чисельності або штату працівників

*Примітка: «Аутсорсінг – (законодавчо не врегульовано) це делегування деяких непрофільних функцій підприємства іншим підприємствам чи організаціям та/або виведення із структури підприємства деяких підрозділів, посад, професій з утворенням нових підприємств – аутсорсерів. Аутстафінг – (законодавчо не врегульовано) це виведення за штат (звільнення) працівників, оформлення з ними договорів цивільно-правового характеру без трудових прав і соціальних гарантій. Колдоговори на них не розповсюджуються.

3.4.2. Забезпечують першочергове право прийому на роботу за фахом та кваліфікацією протягом одного року з дня звільнення працівників у звязку з скороченням чисельності або штату, якщо підприємство відновило або збільшило обсяги виробництва.

В період неповної зайнятості працівників не використовують працю сторонніх осіб на роботах, які можуть бути виконані штатними працівниками.

3.4.3. Сприяють створенню нових робочих місць \виробництв\ для працівників галузі, в тому числі і для інвалідів, які втратили здоров’я на виробництві.

3.4.4. Запроваджують упереджувальні заходи щодо запобігання на підприємствах масових звільнень працюючих з ініціативи власника, проводять їх лише за умови попереднього ( не менше ніж за три місяці) письмового повідомлення відповідного виборного профоргану про причини і обсяги скорочень, термін вивільнення, спеціальності та кваліфікації працівників, що підлягають скороченню, та проводять спільні консультацій щодо заходів, спрямованих на сприяння працевлаштуванню працівників, що вивільняються.

У разі вивільнення працівників з ініціативи роботодавців протягом року у відсотковому відношенні до загальної чисельності працюючих (як одноразове, так і підсумоване), погоджують це питання:

до 5% – з виборними органами первинних профспілкових організацій;

від 5% до 10% – з виборними органами обласних та Київської міської рад профспілки;

понад 10% – з ЦР профспілки.

У разі невідворотності масових звільнень розробляти спільні заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню.

3.4.5. Працевлаштовують випускників навчальних закладів, які навчалися за замовленням підприємств згідно з договорами.

3.4.6. Під час укладення колективних договорів розглядають питання про можливість встановлення для працюючих жінок, які мають дітей шкільного та дошкільного віку або дітей з інвалідністю незалежно від віку, 38-годинного робочого тижня.

3.4.7. Підприємства через колективні договори визначають перелік професій і посад працівників з ненормованим робочим днем. Надання відпусток за ненормований робочий день здійснюють з урахуванням вимог чинного законодавства та згідно з орієнтовним переліком, визначеним додатком №7 до цієї Угоди.

3.4.8. Не допускають залучення працівників до роботи понад норми робочого часу в розрахунковому періоді, крім випадків, передбачених законодавством.

За умов зменшення обсягів робіт та\або фінансовими труднощами підприємства за згодою працівника може встановлюватися неповний робочий час.

3.4.9. Не застосовують на підприємствах контрактну форму трудового договору, крім випадків, які прямо передбачені законами України.

3.4.10. Встановлюють у колективному договорі:

3.4.10.1. періодичність обов’язкового професійного навчання працівників, їх перепідготовки, (не рідше одного разу на 5 років), та суми виділених на ці заходи коштів;

3.4.10.2. проведення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення;

3.4.10.3. удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників та професійної орієнтації населення, умов здійснення наставництва;

3.4.10.4. впровадження системи підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями;

– запровадження дуальної форми підготовки у співпраці з навчальними закладами;

залучення представників профспілкових органів до роботи:

в робочій групі (комісії) з формування фінансового плану підприємства в частині питань соціально-економічного характеру;

в комісії з питань реструктуризації, реорганізації підприємств, передачі (реалізації) іншим власникам об’єктів соціально-культурної сфери;

проведення переговорів (консультацій) з профспілковими органами з питань:

доцільності запровадження на підприємстві аутсорсінгу та аутстафінгу;

недопущення запровадження аутсорсінгу і аутстафінгу стосовно тих підрозділів, посад і професій, які виконують основну діяльність підприємства відповідно до переліку, закладеному в його Статуті;

недопущення застосування аутстафінгу до працівників, яких віднесено до соціально вразливих верств населення: учасники бойових дій; мати, яка має дитину до 3-річного (6-ти) віку або дитину – інваліда; одинока мати; неповнолітні; працівники з обмеженими фізичними можливостями;

працівники передпенсійного віку (за 3 роки до виходу на пенсію, ст. 42 КЗпП України) та інші.

у разі запровадження аутсорсінгу розповсюджувати окремі умови колективного договору підприємства на працівників, які продовжуватимуть обслуговування цього підприємства, якщо на підприємстві – аутсорсері не укладено свій колективний договір.

3.4.11. Щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та особливий характер праці надаються працівникам, зайнятим у несприятливих умовах праці за Списками виробництв, цехів, професій і посад, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України.

Конкретна тривалість щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці визначається колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівників у цих умовах.

3.4.12. Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором в залежності від результатів атестації робочих місць за умовами праці працівникам, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, відповідно до “Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, визначеного постановою Кабінету Міністрів України.

3.5. З питань соціальних прав та гарантій працівників

3.5.1. Роботодавці вживають заходи, спрямовані на зростання доходів працівників, заробітної плати, соціальних допомог та інших видів грошових доходів, враховують величину фактичного прожиткового мінімуму працездатної особи.

3.5.2. Роботодавці утримуються від впровадження заходів соціально-економічного характеру, які погіршують права та законні інтереси працівників.

3.5.3. Підприємства, в тому числі дочірні, в обов’язковому порядку щомісяця відраховують кошти на рахунки первинних виборних органів первинних профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. Розмір цих відрахувань встановлюється в колективних договорах не нижче 0,3 відсотка фонду оплати праці.

3.5.4. Підприємства забезпечують фінансування та господарське утримання обєктів культури, спорту, охорони здоровя, відпочинку (оздоровлення), харчування та дитячих дошкільних закладів (у частині будівництва, капітального і поточного ремонтів, експлуатації будівель, споруд, їх обладнання), що знаходяться на балансі підприємства. Без згоди виборного органу первинної профспілкової організації не допускають їх закриття чи перепрофілювання, передачу чи продаж.

3.5.5. Підприємства організовують лікувально-профілактичне харчування трудящих на виробництві згідно з нормативами, а також можуть організовувати громадське харчування.

3.5.6. Підприємства своєчасно та в повному обсязі сплачують до Пенсійного фонду України страхові внески відповідно до Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а також єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

3.5.7. Підприємства за рахунок власних коштів визначають у колективних договорах понад встановлені чинним законодавством виплати та гарантії працівникам:

– за вислугу років;

звільненим за власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсію;

– надають грошову допомогу:

– на здешевлення харчування в їдальнях підприємств, на лікування, протезування та інші види медичної допомоги; сімї працівника, загиблого на виробництві з вини підприємства, а також внаслідок його смерті від професійного захворювання; одноразову допомогу працівнику, який втратив професійну працездатність повністю або частково з вини підприємства; сімї працівника, який помер від загального захворювання або нещасного випадку у побуті у розмірі витрат на поховання; одноразової допомоги на оздоровлення під час відпустки; допомоги працівникам на утримання дітей у дошкільних закладах; при одруженні; батькам, які виховують дітей-інвалідів; колишнім працівникам, які знаходяться на пенсії і не працюють; на придбання сільськогосподарської продукції та товарів народного споживання, а також на часткове покриття витрат на житло, комунальні послуги, в тому числі оплати за користування електроенергією, газом, тощо;

– виділяють на пільгових умовах хіміко-фармацевтичну продукцію, паливо; надають за рахунок підприємства автомобільний транспорт для доставки працівників на дачні і городні ділянки, проведення культурно-оздоровчих заходів;

– надають працівникам довгострокові безпроцентні позики на індивідуальне та кооперативне будівництво; пільгових кредитів для придбання ліків та оплати за лікування;

– забезпечують працівникам підприємств, що приватизуються, можливості стати співвласником приватизованого майна шляхом надання їм безпроцентних цільових позичок для викупу майна, виходячи з фінансових можливостей підприємств;

– надають додаткові оплачувані відпустки у випадках:

вступу працівника до шлюбу;

шлюбу дітей;

смерті подружжя або близьких родичів;

першого дня навчального року дітей перших класів загальноосвітніх шкіл;

жінкам щомісячно одного дня для вирішення побутових проблем;

– встановлюють доплати працівникам за розїзний характер роботи за умов , якщо тривалість переїзду до місця роботи і назад перевищує дві години -40% годинної тарифної ставки (окладу);

– проводять оплати новорічних подарунків, оплату путівок до літніх таборів відпочинку для дітей працівників;

– проводять оплату лікарняних листків, виходячи із середньомісячної заробітної плати та страхового стажу працівників, при цьому витрати, понад передбачені законодавством, здійснюються за рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства;

– впроваджують недержавне медичне, пенсійне та інші види страхування з метою соціального захисту та охорони здоровя працівників;

– щорічно безкоштовно забезпечують дітей шкільного віку, батьки яких загинули або яким заподіяна шкода каліцтвом, або іншим ушкодженням здоров’я на виробництві путівками до дитячих оздоровчих таборів.

Трудові колективи, за рахунок власних коштів підприємств, у колективних договорах можуть встановлювати інші трудові і соціально-побутові пільги для працівників підприємств та організацій, що їх обслуговують.

3.5.8. Жінкам, які працюють на підприємствах фармацевтичного виробництва, гарантовано виведення їх із шкідливих умов праці з моменту встановлення вагітності, із збереженням середньої заробітної плати та пільг за попереднім місцем роботи при наявності заяви та довідки про факт вагітності з медичної установи.

3.5.9. Членам виборних профспілкових органів, основна робота яких не повязана з виробничою діяльністю на підприємстві, гарантують відшкодування шкоди лише у разі травм та нещасних випадків, повязаних з виконанням ними своїх трудових обовязків.

3.6. З питань гарантії прав профспілки

З метою вдосконалення соціального партнерства, координації діяльності Сторін та забезпечення контролю за виконанням цієї Угоди

Сторона роботодавців:

3.6.1 Всебічно сприяє діяльності ЦР профспілки, обласних, Київського міського профспілкових органів та виборних органів первинних профспілкових організацій.

3.6.2. Надає безкоштовно виборним профспілковим органам, які представляють інтереси працівників службові приміщення з опаленням та освітленням, засоби звязку, транспорту та інші необхідні умови для їх ефективної праці.

3.6.3. З метою здійснення контролю за оплатою праці, додержанням законодавства про охорону праці, забезпечує працівникам виборних профспілкових органів право безперешкодного відвідування підприємств та надають інформацію з цих питань.

3.6.4. У разі затримки виплати заробітної плати, на вимогу виборних профспілкових органів, надає їм інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства.

3.6.5. Надає можливість здійснення своїх повноважень працівникам підприємств, обраним до складу виборних профспілкових органів.

3.6.6. Змiну умов трудового договору, оплати працi, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв, якi є членами виборних профспiлкових органiв, допускає лише за попередньою згодою виборного профспiлкового органу, членами якого вони є.

3.6.7. Звiльнення членiв виборного профспiлкового органу пiдприємства, установи, органiзацiї (у тому числi структурних пiдроздiлiв), його керiвникiв, профспiлкового представника (там, де не обирається виборний орган професiйної спiлки), крiм випадкiв додержання загального порядку, допускає лише за наявностi попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цiєї професiйної спiлки (об’єднання професiйних спiлок).

3.6.8. Не допускають звiльнення з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу працiвникiв, якi обиралися до складу виборних профспiлкових органiв пiдприємства, установи, органiзацiї протягом року пiсля закiнчення строку, на який обирався цей склад (крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, виявленої невiдповiдностi працiвника займанiй посадi або виконуванiй роботi у зв’язку iз станом здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працiвником дiй, за якi законом передбачена можливiсть звiльнення з роботи чи служби). Така гарантiя не надається працiвникам у разi дострокового припинення повноважень у цих органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язкiв або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов’язано із станом здоров’я.

3.6.9. Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов‘язків, надають на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов‘язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше як 2 годин на тиждень.

3.6.10. На час профспiлкового навчання працiвникам, обраним до складу виборних профспiлкових органiв пiдприємства, установи, органiзацiї, надається додаткова вiдпустка тривалiстю до 6 календарних днiв iз збереженням середньої заробiтної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

3.6.11. За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. На підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам надаються додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

3.6.12. Профспілковим працівникам, звільненим з роботи внаслідок їх обрання на виборні профспілкові посади, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

3.6.13. Здійснюють безоплатний централізований збір і щомісячне відрахування профспілкових внесків через бухгалтерію підприємств у безготівковому порядку на підставі заяв членів профспілки.

З працівників, які вперше приймаються на роботу на підприємства, на підставі їх письмових заяв, внески відраховуються в такому ж порядку.

Порядок та місце зберігання таких письмових заяв членів профспілки визначається у колективному договорі.

3.6.14. Включають до складу комісій з питань корпоратизації, реструктуризації, реорганізації підприємств представників виборних органів первинних профспілкових організацій.

Включають до Статутів підприємств норми, щодо повноважень профспілкового органу представляти права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцями в управлінні підприємствами органу.

3.6.16 На вимогу профспілкової організації надають інформацію про підприємство, де створена первинна профспілкова організація галузевої профспілки.

Зобовязання Профспілки та її виборних органів

Виборні профспілкові органи всіх рівнів:

Сприяють реалізації Угоди, зниженню соціальної напруги у колективах, проводять роз’яснювальну роботу щодо профілактики порушень трудової та виробничої дисципліни.

4.2. На підприємствах всіх форм власності здійснюють контроль дотримання законодавства щодо оплати праці, режиму робочого часу і часу відпочинку, трудової та технологічної дисципліни, ефективного використання і дбайливого ставлення до майна підприємства.

4.3. Розяснюють членам профспілки діючі нормативно-правові акти із соціально-економічних питань та питань охорони праці і контролюють їх виконання.

4.4. Проводять силами правових інспекторів або інших відповідальних працівників Профспілки разом з Державною службою України з питань праці перевірки підприємств, у першу чергу, на яких допущено порушення строків виплати заробітної плати, сплати ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України та оплати листків непрацездатності за перші п’ять днів непрацездатності за рахунок коштів підприємств.

4.5. Вживають заходи, спрямовані на недопущення колективних трудових спорів (конфліктів) і організації страйків з питань, передбачених цією Угодою, за умови їх виконання.

4.6. Захищають трудові, соціально-економічні права та інтереси працівників, представляють їх в органах державної влади та самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

4.7. Здійснюють громадський контроль за додержанням на підприємствах законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, за створенням безпечних і нешкідливих умов праці, за належним виробничим побутом та забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

4.8. Перевіряють стан умов і безпеки праці на виробництві. Проводять обстеження будівель та приміщень, санітарно-побутових умов робочих місць, контролюють виконання відповідних програм та зобовязань колективних договорів з питань охорони праці. За результатами перевірок вносять керівникам підприємств подання, звертаються у відповідні державні органи для прийняття необхідних заходів до порушників чинного законодавства з цих питань.

4.9. Беруть участь:

У розробці комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, при впровадженні прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництв.

4.9.2. У розробці та здійсненні державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.

4.9.3. У роботі комісій під час проведення атестації робочих місць, у вирішенні конфліктів з умов праці працівників, та у комісії підприємства із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

4.9.4. У перевірці знань з охорони праці посадових осіб, спеціалістів та робітників підприємств.

4.9.5. У розслідуванні нещасних випадків на виробництві та у розробці заходів щодо їх запобігання.

Роблять відповідні висновки щодо складення актів про нещасні випадки або зміни їх змісту в разі конфліктів між потерпілими та роботодавцями підприємств і подають їх до органів з розгляду трудових спорів.

4.11. Відстоюють законні інтереси членів профспілки під час розгляду індивідуальних та колективних трудових спорів.

4.12. Забезпечують контроль за дотриманням на підприємствах трудового та житлового законодавства, а також виконання заходів щодо соціального захисту працівників, надають членам профспілки безкоштовну консультативну допомогу.

4.13. Здійснюють через своїх представників у складі комісій (уповноважених) підприємств, установ, організацій із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, контроль за ефективним використанням коштів соціального страхування, своєчасною виплатою допомоги за час тимчасової непрацездатності, вагітності, у зв’язку з народженням дитини та інших питань, передбачених законодавством.

4.14. Сприяють розвитку мережі санаторно-курортних установ, розширенню сімейного відпочинку, вдосконаленню ефективності лікування працівників та членів їх сімей.

4.15. Контролюють використання цільових витрат на утримання при наявності санаторіїв-профілакторіїв та дитячих оздоровчих таборів.

4.16. Проводять навчання профспілкового активу, спеціалістів підприємств з питань: трудового, соціально-економічного характеру та правового статусу працівників; охорони праці.

Беруть участь у заходах, що проводять МОЗ, Організація роботодавців.

4.17. У разі вирішення питань корпоратизації та приватизації підприємств, а також у ході визнання підприємств банкрутами:

– протистоять звільненню працівників у ході зміни власника підприємства, його перепідпорядкування, або реорганізації згідно з договором купівлі-продажу;

– аналізують соціально-економічні наслідки приватизації та повідомляють відповідний орган приватизації про порушення умов приватизації, якщо вони виникають;

– рекомендують загальним зборам акціонерів представників виборних органів первинних профспілкових організацій у члени правління акціонерних товариств; до складу комісій з питань реструктуризації, санації, передприватизаційної підготовки підприємств;

беруть участь у засіданнях спостережної ради акціонерних товариств;

– представляють інтереси трудового колективу у комітеті кредиторів.

4.18. У разі виникнення загрози банкрутства ініціюють вимоги трудового колективу, щодо першочергового погашення кредиторської заборгованості із заробітної плати, сплати ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України та її компенсації відповідно до чинного законодавства і перерахування профвнесків на рахунок профкому.

4.19. Здійснюють контроль за:

– своєчасністю виплати заробітної плати на підприємствах галузі;

– дотриманням на підприємствах вимог ст. 113 КЗпП щодо визначення простоїв не з вини працівників і відповідної оплати за них а також законності і обґрунтованості надання роботодавцями відпусток за таких обставин;

– виконанням графіків погашення заборгованості із заробітної плати;

– виплатою роботодавцем компенсації працівникам втрати частини доходів у зв‘язку з порушенням строків їх виплати та своєчасним проведенням індексації;

виконанням договірних гарантій з оплати праці.

4.20. Надають консультації та безоплатну правову допомогу членам профспілки і сімям загиблих у вирішенні питань про своєчасне і повне відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоровя, повязаним з виконанням ними трудових обовязків, а також виплати одноразової допомоги відповідно до чинного законодавства України.

4.21. Вимагають від виборних профспілкових органів (за підпорядкованістю) застосування в повному обсязі наданих профспілкам прав щодо здійснення контролю за виконанням роботодавцями зобовязань у сфері оплати праці, зокрема, стосовно примусового стягнення заробітної плати та розірвання на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації трудового договору (контракту) з керівником, у разі невиконання ним умов колективного договору, цієї Угоди, порушення законодавства про працю, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

Спільні зобовязання МОЗ, Організації роботодавців та Профспілки у межах їх повноважень

5.1. Сторони домовилися:

5.1.1 Сприяти підприємствам у проведенні колективних переговорів та своєчасному укладенні колективних договорів (внесення змін і доповнень) відповідно до порядку, визначеного сторонами, і вживати необхідних заходів щодо їх укладення та притягнення винних осіб до відповідальності за ухилення від участі в переговорах, за ненадання інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю, невиконання колективного договору.

5.1.2. Про обов’язковість укладення на підприємствах колективних договорів, контроль за їх виконанням у частині додержання умов Генеральної та Галузевої угод.

5.1.3. З метою урегулювання трудових та соціально-економічних питань, що можуть виникнути в ході виконання цієї Угоди, проводити наради з керівниками, членами комісії та відповідальними працівниками Сторін, а в разі необхідності проводити спільні засідання Колегії Сторін переговорів.

Представники виборних органів первинних профспілкових організацій беруть участь у роботі органів управління суб’єктів господарювання з правом дорадчого голосу.

Спірні питання, що можуть виникнути в ході виконання цієї Угоди, вирішувати в порядку, визначеному законодавством.

5.3. Створити необхідні умови для безперешкодної реалізації цієї Угоди.

Здійснювати заходи, спрямовані на стабілізацію, подальший розвиток та підвищення ефективності виробництва, створення належних соціально-побутових умов працюючим.

У разі реорганізації чи реструктуризації підприємства розпочати переговори щодо зайнятості працівників та їх соціально-економічних гарантій.

5.5. Забезпечити проведення регулярних перевірок та здійснення постійного контролю за виконанням цієї Угоди.

5.6. Звертатись при необхідності до відповідних органів державного управління з питання захисту прав вітчизняного товаровиробника від імпорту, демпінгованого імпорту та субсидованого імпорту в Україну товару, аналогічного тому, який випускається підприємствами України за обставин і в порядку, визначених чинним законодавством.

5.7. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації перспективи, завдання, конкретні терміни реструктуризації підприємств галузі, включаючи питання соціального захисту працівників.

5.8. Співпрацювати з міжвідомчою комісією Кабінету Міністрів України з питань протидії протиправному захопленню підприємств та аналогічними комісіями, створеними при облдержадміністраціях.

5.9. При призначенні керівника підприємства, організації, установи враховувати думку виборних профспілкових органів.

5.10. Постійно проводити роботу щодо залучення підприємств недержавної форми власності до організації роботодавців.

Контроль за виконанням Угоди

Контроль за виконанням цієї Угоди здійснюється комісією, яка вела переговори з укладення Угоди.

Уповноважені представники Сторін у тижневий термін з моменту виявлення недоліків виконання Угоди складають подання Сторонам, які підписали Угоду.

Сторони протягом 7 днів з моменту отримання подання повинні провести переговори щодо усунення недоліків виконання Угоди та про притягнення винних осіб до відповідальності в порядку, передбаченому законодавством.

Підприємства подають інформацію про хід виконання галузевої Угоди у МОЗ, Організацію роботодавців та Профспілці один раз на рік до 01 березня року, наступного за звітним, за встановленою формою.

Звіти про хід виконання цієї Угоди розглядаються двічі на рік на спільних засіданнях комісій та на спільному засіданні колегіального органу однієї із Сторін.

МОЗ на запит Профспілки та Об’єднання роботодавців безкоштовно надає інформацію з питань виробничої діяльності та соціального характеру на підприємствах галузі.

Відповідальність Сторін

Сторони несуть повну відповідальність за виконання положень цієї Угоди відповідно до чинного законодавства.

На вимогу Сторін, що уклали цю Угоду, особи, з вини яких порушено чи не виконано зобовязання Угоди, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

До керівників підприємств, заснованих на державній власності, окрім зазначеного чинним законодавством України порядку відповідальності, застосовуються умови, що передбачені їх контрактами.

Тлумачення окремих положень цієї Угоди здійснюється спільно Сторонами, що її підписали.

Міністр охорони здоров’я України Віктор ЛЯШКО

__” _________2021р. №____

Президент Об’єднання Голова Профспілки

організацій роботодавців медичної працівників хімічних

та мікробіологічної промисловості та нафтохімічних галузей

України промисловості України

В.К.Печаєв М.Мицько

____” ________ 2021 р. №______ “__” ______ 2021р. №____

Додаток №1

до УГОДИ на 2021-2025 роки

Мінімальні тарифні ставки

для робітників об’єднань і підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

сітки

Види виробництв та робіт, професій робітників

Коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних тарифних ставок робітників І розряду до законодавчо встановленої величини прожиткового мінімуму для працездатної особи

1.

Робітники основного виробництва з нормальними умовами праці

1,40

2.

Підприємства і цехи з ремонту устаткування (рухомого складу, суден і автомобілів), контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; ремонтно-будівельні, енергетичні, ливарні, ковальські, паросилового господарства, жестяно-баночні, електролітні, літографоштампувальні цехи і цехи лакування жесті, компресорні, вентиляційно-зволожувані і кисневі установки, очисні споруди

1,40

3.

Станочні роботи з обробки металу й інших матеріалів різанням на металообробних верстатах; роботи з холодної штамповки металів та інших матеріалів, виготовлення і ремонту інструменту і технологічного оснащення

1,58

4.

Робітники у виробничих цехах і підрозділах, безпосередньо зайняті ремонтом і налагодженням основного технологічного, електроенергетичного, експериментального і наукового устаткування, машин, механізмів, суден, автомобілів та іншого рухомого складу, електронно-обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики

1,58

Міжкваліфікаційні (міжрозрядні) співвідношення для встановлення тарифних ставок робітникам:

I – 1,0; II – 1,1; III – 1,22; IV – 1,36; V – 1,56; VI – 1,82.

Примітки:

– розрахункова середньомісячна норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні щорічно визначається Міністерством праці та соціальної політики України

– при встановленні тарифної ставки робітнику І розряду основного виробництва з нормальними умовами праці більш високого рівня, зберігається співвідношення між тарифними сітками.

Додаток № 2

до Угоди на 2021-2025 роки

Мінімальні коефіцієнти міжкваліфікаційних (міжпосадових)

співвідношень посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців підприємств медичної та мікробіологічної галузей промисловості до посадового окладу техніка

Найменування посад

Коефіцієнти до мінімального

посадового окладу техніка

1.

Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об‘єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну і т. ін.), директор (начальник, інший керівник) підприємства

за контрактом

2

Генеральний менеджер

?

2.

Головний інженер виробничого об‘єднання

3,0

3.

Головний інженер підприємства

2,36

4.

Заступник директора, головний бухгалтер, керівник служби

2,27

5.

головні: технолог, економіст, менеджер

2,18

6.

Головні: механік, енергетик, метролог,

2,18

7.

Начальники відділів: виробничого, технічного, проектно – конструкторського, начальник виробництва

2,18

8.

Начальники відділів: автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ), механізації та автоматизації виробничих процесів, стандартизації, охорони праці, охорони навколишнього середовища

2,0

9.

Начальники відділів: комплектації устаткування, капітального будівництва (технічного переозброєння)

1,82

10.

Начальники бюро, сектору: технічного, проектно-конструкторського, виробничого, організації праці та заробітної плати

1.91

11.

Начальники інших бюро, секторів, керівники груп у відділах і виробництвах

1.73

12.

Начальники бюро цеху: технологічного, виробничо-диспетчерського, організації праці та заробітної плати, планово-економічного

1,91

13.

Начальник центральної заводської лабораторії

1,82

14.

Начальники відділів: планово – економічного, організації праці та заробітної плати, фінансового, зовнішньо-економічних зв‘язків, комерційного

1,91

15.

Начальники лабораторій: наукової організації праці та управління виробництвом, нормативно-дослідної (станції) з питань праці, соціології та психофізіології праці, техніко-економічних досліджень

1,73

16.

Начальники відділів: матеріально-технічного постачання, збуту (маркетингу)

2,18

17.

Начальник юридичного відділу

1,82

18.

Начальники відділів: науково-технічної інформації, патентної та винахідницької роботи,

1,73

19.

Начальники відділів: підготовки кадрів, соціального розвитку

1,64

20.

Начальник відділу кадрів

1,91

21.

Начальник служби

1,46

22.

Начальник відділу підсобного сільського господарства

2,0

23.

Начальник господарського відділу

1,18

24.

Начальники (завідувачі) лабораторій: виробничої, хімічної, з контролю виробництва, з контролю якості, метрології

1,91

25

Начальник пожежної, сторожової охорони

1.6

26.

Провідні інженери: конструктор, технолог, з організації та нормування праці, програміст, з охорони праці; експерт представники: медичний, фармацевтичний, ветеринарний немає у класифікаторі

1,91

27.

Інженер з організації та нормування праці:

І категорії

категорії ІІ

1,81

1,64

28.

Інженери: конструктор, технолог, з охорони праці

І категорії

ІІ категорії

ІІІ категорії

1,81

1,64

1,46

29.

Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор

1,73

30.

Інженери інших спеціальностей, економіст, фахівці усіх спеціальностей, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, аналітик, фахівець з питань цивільного захисту, психолог, соціолог, фізіолог, художник

І категорії

ІІ категорії

1,64

1,46

31.

Інженери усіх спеціальностей, економіст, фахівці усіх спеціальностей, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт психолог, соціолог, фізіолог, художник, перекладач іноземної мови

1,27

32.

Старші: хімік, диспетчер

1,46

33.

Хімік, диспетчер

1,27

34.

Техніки усіх спеціальностей:

І категорії

ІІ категорії

1,18

1,09

35.

Техніки усіх спеціальностей, лаборант

1,0

36.

Начальники цехів

1,91

37.

Начальники установок

2,18

38.

Начальники: дільниці, зміни, відділення,; механік, енергетик цеху

1,82

39.

Начальники: товарної групи, резервуарного парку, естакади реагентного господарства, парокотельної установки

1,64

40.

Старші: майстер, майстер контрольний цеху, дільниці

І групи

ІІ групи

ІІІ групи

1,73

1,64

1,45

41.

Майстер, майстер контрольний цеху, дільниці

І групи

ІІ групи

ІІІ групи

1,64

1,45

1,27

Примітка:1)Посадові оклади заступникам встановлюються на 5-15 відсотків менше схеми

посадового окладу відповідного керівника (начальника), крім першого керівника.

2) Посадові оклади головним бухгалтерам встановлюються на рівні посадових окладів

О заступників керівника.

3)Розрахунковий посадовий оклад техніка без категорії приймається на рівні тарифної

ставки робітника основного виробництва з нормальними умовами праці ІІІ розряду.

Додаток №3

до УГОДИ на 2021-2025 роки

Мінімальні коефіцієнти міжкваліфікаційних (міжпосадових)

співвідношень посадових окладів керівників, професіоналів,

фахівців і технічних службовців науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій медичної та мікробіологічної галузей промисловості до посадового окладу техніка

Найменування посад

Коефіцієнти до мінімального посадового окладу техніка

1

Директор (начальник)

за контрактом

2

Заступник директора (начальника) з науковій роботи, головний інженер

2,91

3

Заступник директора (начальника)

2,77

4

Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту

2,46

5

Помічник директора (начальника)

2,43

6

Завідувачі (начальники відділів): науково-дослідного, конструкторського, проектного, проектно – конструкторського, технічного, виробничого та інших основних відділів (відділень, лабораторій)

2,46

7

Начальники (завідувачі ) відділів (лабораторій): патентної та винахідницької роботи, стандартизації (в головних і базових організаціях по стандартизації), науково-технічної інформації (в головних і базових організаціях з науково-технічної інформації)

2,46

8

Головні: архітектор, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні фахівці в основних відділах (відділеннях, лабораторіях)

2,37

9

Головний бухгалтер

2,19

10

Начальники відділів: охорони праці, охорони навколишнього середовища, стандартизації, науково-технічної інформації, начальник проектного кабінету

2,19

11

Начальники (завідувачі) секторами (бюро, групами, лабораторіями), які входять до складу науково – дослідного, конструкторського, проектного, проектно-конструкторського, технічного, виробничого та інших основних відділів (відділень, лабораторій), патентної та винахідницької роботи, стандартизації (в головних і базових організаціях з стандартизації), науково-технічної інформації (в головних і базових організаціях з науково-технічної інформації)

2,10

12

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати; начальник проектно-кошторисного бюро (групи), диспетчерської (виробничо- диспетчерської) служби

2,10

13

Начальники відділів: капітального будівництва (технічного переозброєння), матеріально-технічного постачання, збуту (маркетингу); завідувач відділу (бюро) оформлення проектних матеріалів

1,91

14

Завідувачі (начальники) секторами (бюро, групами), які входять до складу відділів: стандартизації, науково-технічної інформації, планово-економічного, організації праці та заробітної плати, проектного кабінету

1,82

15

Начальник відділу кадрів

1,82

16

Начальники відділів: юридичного, соціального розвитку

1,73

17

Завідувачі: технічного архіву, геокамер;

1,46

18

Начальник господарського відділу

1,37

19

Провідні інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронік, програміст; провідні: архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер)

1,82

20

Інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронник, програміст; архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер)

1 категорії

2 категорії

3 категорії

1,64

1,46

1,37

21

Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, психолог, соціолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор; консультант з економічних питань

1,64

22

Інженери інших спеціальностей, економіст, соціолог, психолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, перекладач, юрисконсульт

1 категорії

2 категорії

1,55

1,37

23

Інженери усіх спеціальностей, економіст, психолог, соціолог, бухгалтер, перекладач, юрисконсульт та інші спеціалісти; стажист-дослідник, старший лаборант, який має вищу освіту

1,19

24

Головний науковий співробітник

2,46

25

Провідний науковий співробітник

2,19

26

Старший науковий співробітник

1,73

27

Науковий співробітник

1,46

28

Молодший науковий співробітник

1,28

29

Техніки усіх спеціальностей

1 категорії

2 категорії

1,19

1,10

30

Техніки усіх спеціальностей, лаборант

1,00

Примітка:1)Посадові оклади заступників, які не передбачені цією схемою, встановлюються

на 5-15 відсотків менше посадового окладу відповідного керівника, крім першого керівника.

2)Посадові оклади начальників тематичних підрозділів і провідних спеціалістів, які

призначені головними технологами виробу (вузла), збільшуються на 10 відсотків.

3)Посадові оклади начальників тематичних підрозділів, які призначені начальниками

науково-технічних (науково-виробничих) комплексів, збільшуються на 10-20 відсотків.

4)Посадові оклади завідувачів, які не приведені в цій схемі, відповідають посадовим

окладам начальників відповідних наукових підрозділів.

5)Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії встановлюється на рівні тарифної

ставки робітника основного виробництва з нормальними умовами праці ІІІ розряду.

Додаток №4

до УГОДИ на 2021-2025 роки

Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів

працівників загальних (наскрізних) професій до тарифної ставки робітника І розряду

Найменування професій

Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів до тарифної ставки робітника І розряду основного виробництва з нормальними умовами праці

1

Гардеробник, кур’єр, кубівник, сторож, прибиральник службових приміщень, опалювач, швейцар, контролер на контрольно-пропускному пункті, паркувальник, сестра медична, каштелян

*

2

Завідувач: канцелярії, центрального складу; старший товарознавець

1,63

3

Завідувач машинописного бюро; старші: касир, інкасатор, інспектор; товарознавець; перекладач-дактилолог; комірник; стенографіст I категорії, коректор (коригування текстів) начальник караулу, фахівець (сторожової охорони)

1,50

4

Касир, інкасатор, інспектор; завідувачі: архіву, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії; стенографіст II категорії, друкарка I категорії, комплектувальник товарів, бібліотекар, адміністратор

1,38

5

Друкарка II категорії, секретар-cтенографіст, диспетчер з відпуску готової продукції, експедитор з перевезень вантажів, таксувальник, старший табельник, секретар навчальної частини (диспетчер), секретар незрячого фахівця, апаратник хімічного чищення спецодягу, водій самохідних механізмів, секретар керівника, старший оброблювач інформаційного матеріалу

1,25

6

Секретар-друкарка, агент з постачання, рахівник, кресляр, діловод, архіваріус, калькулятор, експедитор, завідувач камери схову, нарядник, обліковець, табельник, копіювальник, статистик, робітник з обслуговування лазні, точильник, прибиральник виробничих приміщень, прибиральник територій, носій, вагар, возій, двірник, ліфтер, оброблювач інформаційного матеріалу, черговий бюро перепусток, старший контролер на контрольно-пропускному пункті, диспечер автомобільного транспорту (диспечер)

1,13

7

Інструктор виробничого навчання робітників масових професій

1,76

Примітка: Посадові оклади старшим товарознавцям, які мають вищу освіту, встановлюються на рівні окладів економістів 1 категорії, а товарознавцям, які мають вищу освіту, – на рівні економістів (без категорії)

* – не менш 100 відсотків законодавчо встановленого розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Додаток №5

до УГОДИ на 2021-2025 роки

Мінімальні коефіцієнти

співвідношень посадових окладів робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах, до тарифної ставки робітника І розряду

Найменування професій

Мінімальні коефіцієнти до тарифної ставки робітника основного виробництва з нормальними умовами праці І розряду

1

При навантаженні (розвантаженні) в гарячому стані металу, агломерату і шлаку; при навантаженні (розвантаженні) руди, пеку, вугілля, вугільного брикету, креозиту, подової та анодної маси, азбесту, негашеного вапна, мінеральної вати, цементу; при навантаженні (розвантаженні) в судна шкідливих для здоров‘я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг:

1)вантажники

2)вантажники, механізатори ( докери- механізатори ) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують:

найважливіші морські порти і прикордонні залізничні станції, які переробляють експортно-імпортні вантажі;

інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства і організації інших галузей

2,10

2,62

2,36

2

При навантаженні (розвантаженні) в залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для здоров’я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг; при навантаженні (розвантаженні) в судна інших вантажів:

1)вантажники

2)вантажники, механізатори, ( докери-механізатори ) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах що обслуговують:

-найважливіші морські порти та прикордонні залізничні станції, що переробляють експортно-імпортні вантажі;

-інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства та організації інших галузей

1,90

2,31

2,10

3

При навантаженні (розвантаженні) у залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньо складській переробці вантажів:

1)вантажники

2)вантажники, механізатори, ( докери-механізатори ) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах що обслуговують:

-найважливіші морські порти та прикордонні залізничні станції, що переробляють експортно-імпортні вантажі;

-інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства та організації інших галузей

1,69

2,10

1,90

Примітка: вантажники, механізатори – робітники комплексних бригад 4 класу кваліфікації, які

виконують навантажувально-розвантажувальні роботи із застосуванням засобів комплексної

механізації і які суміщають професії вантажника і механізатора; оплата праці робітників

комплексних бригад за час виконання ними робіт, пов‘язаних з технічним

обслуговуванням і профілактичним ремонтом навантажувально – розвантажувальних

машин та устаткування здійснюється із розрахунку коефіцієнта не нижче 2,36

Додаток №6

до УГОДИ на 2021-2025 роки

П Е Р Е Л І К

доплат і надбавок і їх мінімальні розміри, які встановлюються працівникам об‘єднань, підприємств і організацій

Назва доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

Доплати:

1. За суміщення професій (посад)

доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних працівників.

2. За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які б могли виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників

3. За виконання обов‘язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника

4. За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

-за роботу у важких і шкідливих умовах праці –

4, 8 та 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);

-за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – 16, 20 та 24 відсотки тарифної ставки (посадового окладу)

*Примітка: (лист Мінпраці від 20.12.2000 р. № 10-5301)

До затвердження Кабінетом Міністрів України Переліку робіт із важкими, шкідливими і небезпечними умовами праці та робіт з особливими природними географічними і геологічними умовами праці та умовами підвищеного ризику для здоров‘я, передбаченого ст. 100 КЗпП України, доплати робітникам за умови праці які працюють на підприємствах, організаціях, де не передбачені підвищені тарифні ставки залежно від умов праці, визначаються відповідно до Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях та порядком застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватись доплати робітникам за умови праці, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86р. № 387/22-78.

Враховуючи те, що з часу затвердження зазначеного Типового положення відбулися суттєві зміни форм власності і значна кількість підприємств втратила галузеве підпорядкування, Міністерство праці та соціальної політики України роз‘яснює, що такі підприємства та організації, можуть розробляти з урахуванням результатів атестації робочих місць за умовами праці свої переліки робочих місць і конкретних робіт, на яких можуть встановлюватись доплати працівникам за умови праці у вищезазначеному порядку, на підставі регіональних переліків робіт, які мають додаватися до регіональних угод.

5. За інтенсивність праці

до 12 відсотків тарифної ставки

6. За роботу в нічний час (з 22.00 до 6.00)

від 35 до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

7. За роботу в вечірній час (з 18.00 до 22.00) при багатозмінному режимі

20 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

8. На період освоєння нових норм трудових затрат

підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

9. За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

Чисельність працівників:

У відсотках від розміру тарифної ставки розряду, що присвоєно бригадиру

-до 10 чол.

-від 10 до 25 чол.

-понад 25 чол.

до15

до 25

до30

-ланковим якщо чисельність ланки перевищує 5 чол. встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру

10. За роботу з ненормованим робочим днем водіям автотранспортних засобів (ст.17 Закону України “Про оплату праці”, Угода Мінтрансу України)

до 25 відсотків тарифної ставки (окладу) за відпрацьований водієм час

11. За знання і застосування іноземної мови

10 відсотків тарифної ставки (окладу)

12. За науковий ступінь

доктора наук

кандидата наук

25 відсотків посадового окладу

15 відсотків посадового окладу

13. За по чесне або спортивне звання, якщо це передбачено відповідним положенням

20 відсотків тарифної ставки (окладу).

Доплати проводяться у разі, коли діяльність працівника за профілем збігається з наявним ступенем, почесним або спортивним званням.

Надбавки:

За високу професійну майстерність

диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників:

ІІІ розряду – 12 відсотків

ІV розряду – 16 відсотків

V розряду – 20 відсотків

VІ розряду24 відсотки

За високі досягнення у праці

До 50 відсотків посадового окладу (ставки)

За виконання особливо важливої роботи на певний термін (перелік робіт визначається колективним договором)

До 50 відсотків посадового окладу (ставки)

За класність водіям автотранспортних засобів (легкових і вантажних автомобілів, автобусів), машиністам тепловозів, водіям (машиністам)

водіям ІІ класу

водіям І класу

10 – відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм (машиністом) час

25 – відсотків встановленої тарифної ставки за

відпрацьований водієм (машиністом) час

Додаток №7

до УГОДИ на 2021-2025 роки

ОРІЄНТОВНИЙ

перелік професій і посад працівників підприємств та організацій медичної та мікробіологічної промисловості з ненормованим робочим днем

Керівники підприємств і організацій, які працюють не за контрактом, їх заступники і помічники

Головні інженери та їх заступники

Головні: технологи, металурги, конструктори, механіки, енергетики, контролери, інші головні спеціалісти і їх заступники

Начальники цехів, управлінь, служб і їх заступники

Начальники відділів усіх найменувань, їх заступники

Начальники секторів, бюро, груп усіх найменувань

Начальники дільниць, змін, випробувальних станцій, виробництв, драг

Начальники центральних заводських лабораторій, начальники (завідувачі) лабораторій, старші лаборанти

Провідні і старші інженери усіх спеціальностей, провідні конструктори, архітектори, технологи, провідні і старші економісти усіх спеціальностей, старші диспетчери

Інженери усіх спеціальностей та категорій, конструктори, технологи, художники-конструктори, дизайнери, художники, архітектори, економісти усіх спеціальностей, фізики, хіміки, соціологи, агрономи, зоотехніки, геодезисти, топографи, картографи, диспетчери, нормувальники гірничі

Старші майстри, майстри: контрольні, гірничі, шляхові; маркшейдери

Механіки, енергетики, електромеханіки

Техніки усіх спеціальностей та категорій, старші техніки

Головні бухгалтери та їх заступники, бухгалтери усіх категорій, бухгалтери

Старші: касири, табельники, інспектори, товарознавці; касири, табельники, інспектори, товарознавці

Завідувачі: технічного архіву, архіву, канцелярії, машинописного бюро, гуртожитку, господарства, центрального складу, складу, копіювально-розмножувального бюро

17.Коменданти; вихователі гуртожитку

18.Юрисконсульти усіх категорій

19.Начальники штабу цивільної оборони вилучені з класифікатора Начальники служб

20.Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського), директор (завідувач) позашкільного закладу

21.Експедитори

22.Друкарки усіх категорій, секретар-стенографіст

23.Водії автотранспортних засобів

24.Наукові працівники (головний науковий співробітник, провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, молодший науковий співробітник)

Виділене жовтим переглянути видалити

Додаток №8

до УГОДИ на 2021-2025 роки

Граничне зменшення розміру одноразової допомоги

застрахованій особі внаслідок ушкодження її здоров‘я,

при виявленні порушень з її сторони

Порушення з боку застрахованої особи, які були однією з причин нещасного випадку

Відсоток зменшення одноразової допомоги

Виконання роботи у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, токсикологічного отруєння

до 50%

Порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому числі:

невиконання посадових обов’язків;

невиконання інструкцій з охорони праці

до 50%

Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів;

Порушення технологічного процесу;

Порушення під час експлуатації транспортних засобів;

Порушення правил дорожнього руху

до 50%

Виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системи сигналізації, вентиляції, освітлення тощо.

до 40%

Незастосування засобів індивідуального та колективного захисту

до 40%

Розрахунок заробітної плати у 2021 році

Розряди

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнти

1.0

1.1

1.23

1.36

1.56

1.82

Прожитковий мінімум для працездатних осіб грн. на 01.01.2021

2270,0

2270,0

2270,0

2270,0

2270,0

2270,0

Коефіцієнт у Галузевій угоді (діючий)

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

Нарахована зарплата грн.

3178.0

3495.8

3908.9

4322.1

4957.7

5784.0

Доплата до мінімальної зарплати 6000 грн.

-2822.0

-2504.2

-2091.1

-1677.9

-1042.3

-216.0

Коефіцієнт у Галузевій угоді (прогнозований)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Нарахована зарплата грн.

3405.0

3745.5

4188.2

4630.8

5311.8

6197.1

Доплата до мінімальної зарплати 6000 грн.

-2595.0

-2254.5

-1811.9

-1369.2

-688.2

+197.1

Коефіцієнт у Галузевій угоді (прогнозований)

2

2

2

2

2

2

Нарахована зарплата грн.

4540.0

4994.0

5584.2

6174.4

7082.4

8262.8

Доплата до мінімальної зарплати 6000 грн.

-1460.0

-1006.0

-415.8

+174.4

+ 1082.4

+2262.8

Формула розрахунку зарплати:

Прож. мін. для працезд. осіб Х коеф.розряду Х коеф. з Галуз. Угоди =з\п за розряд

Приклад: 2270.0 х1.0 х 1.4= 3178.0 грн.

при обов’язковій мін. з\п =6000 грн. доплата – 2822.0 грн

Залишити відповідь