З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням:
https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-standartiv-medichnoi-dopomogi-nadannja-dopomogi-pri-spontannomu-vnutrishnomozkovomu-krovovilivi

Залишити відповідь