З текстом даного законопроекту можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України за посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69359